Get Adobe Flash player

Monthly Archives: ธันวาคม 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใช้งานก่อสร้างทางผิวจราจรลูกรัง บ.ท่าข้าม ม.4 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานขุดลอกแหล่งน้ำ บ.เวียงเหนือ ม.17 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานก่อสร้างทางผิวจราจรลูกรัง บ.ท่าข้าม ม.4 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง