Get Adobe Flash player

Daily Archives: มกราคม 5, 2018

ติดตามผลการส่งเสริม

วันที่ 4 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย เจ้าหน้าที่ นพค.35 สนภ.3 นทพ. ได้เข้าติดตามผลการส่งเสริมกลุ่มตัดเย็บบ้านเย้าทุ่งคำ ม.2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งมอบตู้โชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าให้แก่กลุ่มฯ