Get Adobe Flash player

Daily Archives: มกราคม 10, 2018

จร.ทหาร และคณะ เข้าตรวจแผนงาน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 บก.ทท. โดย พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จร.ทหาร และคณะ เข้าตรวจแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วย นพค.35 สนภ.3 นทพ. ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี ผบ.นพค.35 นำตรวจ

ตรวจการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 บก.ทท. โดย พล.ต.อภิวัฒน์ ทองอยู่ ผอ.สตป.สจร.ทหารหัวหน้าชุดตรวจ และคณะ ตรวจการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นายทหาร นายสิบ และลูกจ้างของหน่วย นพค.35 สนภ.3 นทพ. ประจำปี 2561 ณ บก.นพค.35 บ.เหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย