Get Adobe Flash player

จ.ส.อ.จุมพล สกูลเย็น

จร.ทหาร และคณะ เข้าตรวจแผนงาน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 บก.ทท. โดย พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จร.ทหาร และคณะ เข้าตรวจแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วย นพค.35 สนภ.3 นทพ. ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี ผบ.นพค.35 นำตรวจ

ตรวจการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 บก.ทท. โดย พล.ต.อภิวัฒน์ ทองอยู่ ผอ.สตป.สจร.ทหารหัวหน้าชุดตรวจ และคณะ ตรวจการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นายทหาร นายสิบ และลูกจ้างของหน่วย นพค.35 สนภ.3 นทพ. ประจำปี 2561 ณ บก.นพค.35 บ.เหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ผอ.สตป.สจร.ทหาร หัวหน้าชุดตรวจ และคณะ ตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.60 บก.ทท. โดย พล.ต.อภิวัฒน์ ทองอยู่ ผอ.สตป.สจร.ทหาร หัวหน้าชุดตรวจ และคณะ ตรวจความพร้อมของชุดเคลื่อนที่เร็ว ศบภ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. และตรวจแผนการป้องกัน/ระงับอัคคีภัยภายในหน่วย นพค.35 สนภ.3 นทพ. ณ บก.นพค.35 บ.เหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ผอ.กขว.นทพ.ได้ตรวจเยี่ยม

‭เมื่อวันที่ 8 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ได้ตรวจเยี่ยม/ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วย นพค.35 และเข้าพบปะเครือข่ายนักพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ.ทุ่งคำ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ติดตามผลการส่งเสริม

วันที่ 4 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย เจ้าหน้าที่ นพค.35 สนภ.3 นทพ. ได้เข้าติดตามผลการส่งเสริมกลุ่มตัดเย็บบ้านเย้าทุ่งคำ ม.2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งมอบตู้โชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าให้แก่กลุ่มฯ