Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเสนอราคาจัดซืื้อ วัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่ิอผู้ชนะการเสนอราคา การเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงในการบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้บริหารภายในหน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ที่พักหัวงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง